ul. Żaglowa 7, 80-560 Gdańsk
(58) 55 00 833 biuro@marvel.com.pl

Serwis

 

Serwis motocyklowy gdańsk, gdynia, sopot

Serwis motocyklowy Marvel. Wszystkie marki, autoryzacja Kawasaki oraz Kymco, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 3miasto

Nasz warsztat wyposażony jest w komputery diagnostyczne oraz specjalistyczne narzędzia takich firm jak Bahco, Proxxon, Stahlwielle, Hazet, Wiha, Facom.

Wykonujemy usługi:

 • przeglądów i napraw gwarancyjnych,
 • przeglądów i napraw pogwarancyjnych wszystkich marek,
 • tuningu mechanicznego,
 • kontroli przed zakupem motocykli używanych,
 • montażu akcesoriów i zabezpieczeń,
 • serwis oponiarski (sprzedaż opon, wymiana opon, wyważanie kół),
 • transportu motocykli i quadów,
 • diagnostyka i kontrola pojazdów powypadkowych,
 • realizujemy bezgotówkowe naprawy powypadkowe.

SERWISOWA OFERTA ZIMOWA:

Untitled-1

 

Pełen regulamin warsztatu:

 OGÓLNE WARUNKI NAPRAWY

 1. Naprawa wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARVEL” Anna Borkowska – Szulc, ul. Żaglowa 7, 80-560 Gdańsk NIP 5861777589, telefon 58/5500833 (zwanym dalej Naprawiającym) na żądanie klienta w oparciu o Zlecenie Naprawy (zwane dalej ZN).
 2. Wszelkie naprawy wykonywane są przez Naprawiającego zgodnie z wiedzą techniczną oraz w oparciu o procedury i technologię producenta części lub pojazdu.
 3. PRZYJĘCIE POJAZDU
 • Przyjęcie pojazdu przez Naprawiającego na wykonanie naprawy następuje tylko i wyłącznie na podstawie złożonego i podpisanego ZN
 • Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiane jest w zależności od sytuacji:
 1. zlecenie wykonania naprawy wraz z wyszczególnieniem czynności naprawczych do wykonania;
 2. zlecenie sporządzenia jedynie kosztorysu;
 3. potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie dokonania naprawy
 • Złożenie podpisanego przez właściciela lub umocowanego pełnomocnika ZN, oznacza całkowitą akceptację Ogólnych Warunków Naprawy oraz zawarcie umowy na wykonanie usługi we wskazanym w ZN zakresie.
 • Jeśli klient otrzymał jedynie potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie, niezbędne jest, w terminie 10 dni od potwierdzenia przyjęcia, wystawienie zlecenia zawierającego wyszczególnienie zakresu prac do wykonania lub odebranie w tym terminie pojazdu.
 • Nie odebranie pojazdu w powyższym terminie skutkuje naliczaniem po 10 dniu opłaty za przechowanie pojazdu w wysokości 45 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowania.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE
 • Naprawiający nie odpowiada za pozostawione w pojeździe przez zlecającego naprawę przedmioty, inne niż wyposażenie standardowe pojazdu.
 • Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe trwale oraz za inne przedmioty pozostawione w pojeździe przekazane Naprawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do zlecenia.
 1. KOSZTORYS – OSZACOWANIE
 • Na wyraźne życzenie klienta może zostać określony szacunkowy koszt naprawy lub sporządzony będzie kosztorys naprawy pojazdu.
 • Oszacowanie (koszty szacunkowe) to bezpłatna forma określenia przybliżonych kosztów naprawy w zakresie zgłoszonym w ZN bez kosztów robocizny, która nie jest wiążąca dla Naprawiającego.
 • Kosztorys stanowi szczegółową listę uwzględniającą wykonywane czynności, części oraz wstępną diagnostykę. Koszty podane w kosztorysie są wiążące dla Naprawiającego. Koszt sporządzenia kosztorysu określa Naprawiający i wynosi on 150,00 Żadna naprawa nie będzie wykonywana przez Naprawiającego wyłącznie na podstawie kosztorysu, bez wystawienia przez klienta odrębnego ZN zgodnie z kosztorysem (co jest jednoznaczne ze zgodą na wykonanie usługi według kosztorysu). Złożenie ZN w oparciu o kosztorys jest niezbędne do przyjęcia wykonania naprawy.
 • W przypadku złożenia przez klienta ZN, koszt sporządzenia kosztorysu jest zwracany.
 • Wynagrodzenie Naprawiającego za usługę naprawy pojazdu obejmuje robociznę oraz koszt zakupu części zamiennych.
 1. WYKONANIE USŁUGI
 • W przypadku konieczności wykonania usługi zależnej od osoby trzeciej (w zakresie opinii lub pracy lub też konieczności sprowadzenia części ) wskazanej przez klienta w ZN ostateczny termin wydania pojazdu zostaje automatycznie przedłużony i liczony jest od dnia definitywnej opinii, końcowego wykonania pracy przez tę osobę lub też sprowadzenia wymaganej części.
 • Jeżeli na podstawie opinii lub prac osoby trzeciej pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych Naprawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Klienta. Dodatkowe prace zostaną wykonane po podpisaniu aneksu do ZN.
 • Naprawiający zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmowy zlecenia przez Klienta wykonania dodatkowych czynności naprawczych.
 • Po wykonaniu naprawy zlecający zezwala na wykonanie jazdy próbnej pojazdem celem sprawdzenia prawidłowości wykonania naprawy pod warunkiem, iż pojazdem kierować będzie osoba posiadająca do tego stosowne uprawnienia.
 1. NAPRAWA Z UBEZPIECZENIA
 • W przypadku zlecenia naprawy powypadkowej, klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonane czynności naprawcze niezależnie od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zapłata za naprawę nie jest uzależniona od wyniku ewentualnego sporu pomiędzy klientem a ubezpieczycielem, bez względu na przedmiot sporu w szczególności zaś cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nie zwalnia zlecającego z ewentualnego obowiązku zapłaty.
 1. WYDANIE POJAZDU
 • Przewidywany termin wydania pojazdu po zakończeniu naprawy wyznacza Naprawiający i uzależniony jest od jego możliwości.
 • Klient zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu po ustalonym w ZN i podanym przez Naprawiającego terminie co zostaje potwierdzone protokołem
 • Naprawiający może powstrzymać się z wydaniem pojazdu do czasu zapłaty ceny za wykonaną naprawę
 • Strony zgodnie ustalają, iż na pojeździe ustanawia się prawo zastawu stanowiące zabezpieczenie roszczeń Naprawiającego z tytułu wykonanej naprawy powiększonych o ustawowe odsetki oraz ewentualne koszty przechowania pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi i pozostanie u Naprawiającego do czasu zapłaty wskazanych powyżej roszczeń
 • Jeżeli koszt naprawy jest równy lub wyższy od wartości pojazdu strony zgodnie postanawiają, iż do czasu zapłaty kosztów naprawy powiększonych o ustawowe odsetki oraz kosztów przechowania powiększonych o ustawowe odsetki własność pojazdu przechodzi na Naprawiającego do czasu zapłaty powyższych należności po czym własność niezwłocznie przechodzi na zlecającego po dokonaniu zapłaty. W celu ewentualnego zaspokojenia się z własności stanowiącej zabezpieczenia wykonania umowy Naprawiający wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin do dokonania zapłaty powiadamiając o tym listem poleconym na adres wskazany w zleceniu. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu możliwe będzie zaspokojenie się z własności pojazdu
 1. OPŁATA Z TYTUŁU POSTOJU POJAZDU
 • W czasie naprawy pojazd jest przechowywany bezpłatnie. Jeżeli czynności naprawy z przyczyn niezależnych od Naprawiającego nie są wykonywane, Naprawiający powiadomi o tym klienta pisemnie bądź drogą elektroniczną i wezwie klienta do odbioru pojazdu w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez klienta we wskazanym terminie Naprawiający naliczy klientowi opłatę za przechowanie w wysokości 45 zł za każdy rozpoczęty dzień.
 • W przypadku nieodebrania pojazdu Naprawiający wysyła listem poleconym zawiadomienie na adres podany w ZN i począwszy od 14 dnia kalendarzowego Naprawiający naliczy klientowi opłatę za przechowanie pojazdu w wysokości 45 pln za każdy rozpoczęty dzień. Termin liczony jest od ostatniej daty pewnej przyjętego ZN.
 1. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POWSTANIA SZKODY
 • Naprawiający umieszcza na ZN i na fakturze wszystkie stwierdzone usterki. W przypadku stwierdzenia usterek lub stwierdzonych i nie zleconych do naprawy a mających wpływ na bezpieczną eksploatację pojazdu klient zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o odmowie wykonania napraw tych usterek, co automatycznie zwalnia Naprawiającego od odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody. Odbiór pojazdu przez klienta lub pełnomocnika oznacza potwierdzenie prawidłowego wykonania ZN.

11CZĘŚCI WYMIENIONE

 • Na wyraźne żądanie klienta w ZN Naprawiający zwraca wymienione części z wyjątkiem wymiany gwarancyjnej. Części wymienione i nieodebrane przez klienta przy odbiorze pojazdu będą niezwłocznie niszczone.
 1. NOWE POJAZDY
 • Przypomina się że, czynności naprawcze wykonane zgodnie z warunkami gwarancji importera na nowe pojazdy obejmują bezpłatną naprawę lub wymianę części uznanych za wadliwe przez producenta lub jego przedstawiciela.
 1. NAPRAWY I PRZEGLĄDY W OKRESIE GWARANCJI
 • Naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane są tylko i wyłącznie na oryginalnych częściach zamiennych zgodnie z technologią producenta.
 1. GWARANCJA NA CZĘŚCI I NAPRAWY
 • Gwarantem na wszystkie nowe części użyte przy naprawie pojazdu jest producent działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem swojego importera.
 1. Rękojmia
 • W umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność Naprawiającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • W umowach z konsumentami Naprawiający odpowiada za wady (rękojmia) na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym. Reklamacja może zostać zgłoszona Naprawiającemu w formie pisemnej na adres 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 7, drogą elektroniczną na adres biuro@marvel.com.pl oraz osobiście w siedzibie Naprawiającego. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. SPORY
 • Wszelkie spory mogące powstać w wyniku wykonania ZN na rzecz podmiotów niebędących konsumentami będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Naprawiającego.
 1. INNE POSTANOWIENIA
 • Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Naprawy okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

 

regulamin serwisu ważny do dn. 15-12-2016