ul. Żaglowa 7, 80-560 Gdańsk
(58) 55 00 833 biuro@marvel.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

( dotyczy zakupu urządzenia diagnostycznego dedykowanego dla pojazdów jednośladowych do pomiaru ramy i przedniego zawieszenia)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY
P.H.U. „MARVEL” Anna Borkowska-Szulc ul. Żaglowa 7,
80-560 Gdańsk
NIP: 586-177-75-89,
REGON: 191924693,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do diagnostycznego pomiaru ramy i przedniego zawieszenia w pojazdach jednośladowych, w ramach projektu „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MARVEL DZIĘKI WPROWADZENIU NOWYCH USŁUG – SERWIS OPONIARSKI I DIAGNOSTYKA ORAZ KONTROLA POJAZDÓW POWYPADKOWYCH, A TAKŻE UNOWOCZEŚNIENIE SALONU SPRZEDAŻY W GDAŃSKU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/działania RPO WP 2007-2013, Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP, Działanie 1.1 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. możliwość diagnostyki ramy pojazdu bez demontażu elementów nadwozia
2. możliwość diagnostyki przedniego zawieszenia bez demontażu koła
3. aktualna baza danych wszystkich pojazdów jednośladowych
4. mobilność urządzenia – możliwość przewożenia i robienia pomiarów u klienta
5. skrzynia transportowa ułatwiająca przewożenie urządzenia
6. urządzenie powinno posiadać atest lub homologację unijną
7. możliwość aktualizacji bazy danych

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku pdf.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia urządzenia: do 28.04.2015r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

1. opatrzona pieczątką firmową,
2. posiadać datę sporządzenia,
3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4. podpisana czytelnie przez dostawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@marvel.com.pl , pocztą kurierską lub też dostarczona osobiście na adres: P.H.U. „MARVEL”, ul. Żaglowa 7, 80-560 Gdańsk do dnia 22.04.2015 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.04.2015 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie P.H.U. „MARVEL”, ul. Żaglowa 7, 80-560 Gdańsk Oraz na stronie internetowej pod adresem www.marvel.com.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.marvel.com.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.marvel.com.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Michał Szulc pod numerem telefonu 58/55 00 833 oraz adresem email: biuro@marve.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe pomiar ramy

formularz ofertowy